Lover - betingelser

Vi praktiserer 18-års aldersgrense ved kjøp av kniver selv om Loven sier:

14. Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd).

Straffeloven sier at bevæpning kan straffes med bøter og/eller fengsel i opp til 6 måneder hvis man går med kniv eller gjenstander egnet for våpenbruk på offentlig sted.

§ 189. Ulovlig bevæpning på offentlig sted

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som på et offentlig sted forsettlig eller grovt uaktsomt har med

a) skytevåpen,
b) luft- og fjærvåpen,
c) våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, eller
d) skytevåpen som etter våpenloven 9. juni 1961 nr. 1 § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart.

På samme måte straffes den som på et offentlig sted bærer kniv eller lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse.

Forbudet i første og annet ledd gjelder ikke skytevåpen, kniv eller annet redskap som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål.

0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65.

https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/§189

 

Du plikter å oppgi riktig personalia med riktig fødselsdato ved registrering av konto.
Ved usikkerhet om din alder vil vi holde igjen ordre og sjekke opp ditt navn mot tilgjengelige register.
Finner vi ikke ditt navn, må vi be om at du sender kopi av ID på mail. ID må vise navn og fødselsdato.


sefe.no fraskriver seg et hvert ansvar for skader påført av produkter kjøpt i vår butikk.

[Tilbake...]